середа, 3 липня 2013 р.

Бібліотека для роботи з HTML

Наступним логічним кроком є об'єднання необхідного для роботи функціоналу в одну бібліотеку. Бібліотека не обмежується лише функціями по створенню html-коду. Сам код потрібно передати у внутрішній переглядач, наприклад TWebBrowser. Багато функцій по роботі з TWebBrowser можна зустріти на теренах Інтернету. Є навіть написані цілі класи, наприклад тут. Але в цю бібліотеку мною зібрано достатній мінімум для повсякденної роботи.

Бібліотека vmsHtmlConsts.pas, що використовується в модулі, наведено в статті Дві допоміжні бібліотеки з константами.

{*******************************************************************************}
{                                        }
{       модуль vmsHtmlLib                         }
{         v.3.0.0.7                          }
{       створено 10/05/2012                        }
{                                        }
{ Модуль містить процедури та функції для роботи з Html-об'єктами       }
{                                        }
{*******************************************************************************}

unit vmsHtmlLib;

interface

uses
 Windows, Classes, Forms, SHDocVw, ActiveX, MSHTML, Variants, Graphics, SysUtils,
 RegularExpressions,

 vmsHtmlConsts;

type
 TvmsHtmlLib = class(TObject)
  class function CodeMessageToHtml(const aCode: string): string;
  {
   Description:
    Заміна символів рядка на xml-(html)-теги
  }
  class function EncodeXMLStr(const aValue: string): string;
  {
   Description:
    конвертує тип TColor в кольорову палітру html
   Parameters:
    aWebBrowser - компонент TWebBrowser
  }
  class function ColorToHtml(aColor: TColor): string;
  {
   Description:
    встановлює текст SQL-запиту у вигляді html-тексту з підствіткою синтаксису
   Parameters:
    aSqlText - текст SQL-запиту
  }
  class function SqlToHtml(const aSqlText: string): string;
  {
   Description:
    Отримує виділений текст у вікні aWebBrowser
   Parameters:
    aWebBrowser - компонент TWebBrowser
  }
  class function GetSelectionText(var aWebBrowser: TWebBrowser): string;
  {
   Description:
    Зберігає текст html-текст в буфер обміну
   Parameters:
    aWebBrowser - компонент TWebBrowser
  }
  class procedure CopyToClipboard(var aWebBrowser: TWebBrowser);
  {
   Description:
    Відображає у вікні aWebBrowser html-текст
   Parameters:
    aWebBrowser - компонент TWebBrowser
    aHtmlText  - html-текст
  }
  class procedure LoadStringToBrowser(var aWebBrowser: TWebBrowser; const aHtmlText: string);
  {
   Description:
    Зберігає текст html-текст в зовнішній файл
   Parameters:
    aWebBrowser - компонент TWebBrowser
  }
  class procedure SaveHTMLSourceToFile(var aWebBrowser: TWebBrowser; const aFileName: string);
  {
   Description:
    Встановлює колір межі компонента TWebBrowser
   Parameters:
    aWebBrowser - компонент TWebBrowser
    aBorderColor - колір
  }
  class procedure SetBorderColor(var aWebBrowser: TWebBrowser; aBorderColor: TColor);
  {
   Description:
    Встановлює стиль межі компонента TWebBrowser
   Parameters:
    aWebBrowser - компонент TWebBrowser
    aBorderStyle - стиль: 'none'     No border is drawn
               'dashed'    Border is a dashed line. (as of IE 5.5)
               'dotted'    Border is a dotted line. (as of IE 5.5)
               'double'    Border is a double line
               'groove'    3-D groove is drawn
               'inset'    3-D inset is drawn
               'outset'    3-D outset is drawn
               'ridge'    3-D ridge is drawn
               'solid'    Border is a solid line
  }
  class procedure SetBorderStyle(var aWebBrowser: TWebBrowser; aBorderStyle: string);
  {
   Description:
    Повертає заповнений табличний тег <TABLE>
   Parameters:
    aCaptionHead - варіантний масив з заголовками таблиці: VarArrayOf(['Заголовок 1','Заголовок 2'])
  }
  class function GetTableTag(aColumns: Variant; aTableCaption: string = ''): string;
  {
   Description:
    Повертає заповнений рядок таблиці з тегами <TR><TD>
   Parameters:
    aLineText - варіантний масив з даними таблиці: VarArrayOf(['Заголовок 1','Заголовок 2'])
  }
  class function GetTableLineTag(aLineText: Variant): string;
  {
   Description:
    Повертає кольоровий текст
   Parameters:
    aText - заданий текст
    aColor - колір, заданий текстом: red, green, blue або
            типу TColor: clRed, clGreen, clBlue
  }
  class function GetColorTag(aText: string; aColor: TColor): string; overload;
  class function GetColorTag(aText: string; aColor: string): string; overload;
  class function GetSpoilerTag(aCaption, aText: string): string;
  class function GetSrcSQLTag(aCaption, aText: string): string;

  class function GetBoldText(aText: string): string;
 end;

implementation

class procedure TvmsHtmlLib.LoadStringToBrowser(var aWebBrowser: TWebBrowser; const aHtmlText: string);
var
 iDocument : IHTMLDocument2;
 vHtmlText : OleVariant;
begin
 if (aWebBrowser.Document = nil) then
  aWebBrowser.Navigate(C_VMS_HTML_BLANK);
 while (aWebBrowser.Document = nil) do
  Application.ProcessMessages;
 iDocument  := aWebBrowser.Document as IHTMLDocument2;
 vHtmlText  := VarArrayCreate([0, 0], varVariant);
 vHtmlText[0] := aHtmlText;
 iDocument.Write(PSafeArray(TVarData(vHtmlText).VArray));
 iDocument.Close;
end;

class procedure TvmsHtmlLib.CopyToClipboard(var aWebBrowser: TWebBrowser);
begin
 if (aWebBrowser.Document <> nil) then
 begin
  aWebBrowser.ExecWB(OLECMDID_SELECTALL,   OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER);
  aWebBrowser.ExecWB(OLECMDID_COPY,      OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER);
  aWebBrowser.ExecWB(OLECMDID_CLEARSELECTION, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER);
 end;
end;

class function TvmsHtmlLib.GetColorTag(aText: string; aColor: TColor): string;
begin
 Result := GetColorTag(aText, ColorToHtml(aColor));
end;

class function TvmsHtmlLib.GetBoldText(aText: string): string;
begin
 Result := Concat('<b>', aText, '</b>');
end;

class function TvmsHtmlLib.GetColorTag(aText, aColor: string): string;
begin
 Result := Concat('<font color="', aColor, '">', aText, '</font>');
end;

class function TvmsHtmlLib.GetSelectionText(var aWebBrowser: TWebBrowser): string;
var
 vDocument: Variant;
begin
 if (aWebBrowser.Document <> nil) then
 begin
  vDocument := aWebBrowser.Document;
  try
   Result := vDocument.Selection.CreateRange.Text
  finally
   vDocument := Unassigned;
  end;
 end
 else
  Result := '';
end;

class function TvmsHtmlLib.CodeMessageToHtml(const aCode: string): string;
begin
 if (aCode <> '') then
  //Result := vmsFrameText(aCode, '<br><font color="navy" size="2">[', ']</font>')
  Result := '<br><a href="' + aCode + '"><font color="navy" size="2">[' + aCode + ']</font></a>'
 else
  Result := aCode;
end;

class function TvmsHtmlLib.EncodeXMLStr(const aValue: string): string;
const
 HSym : array[0..3] of string = ('&amp;','&lt;','&gt;','&quot;');
 TSym : array[0..3] of string = ('&'  ,'<'  ,'>'  ,'"'   );
var
 i  : integer;
 sTmp : string;
begin
 for i := 1 to Length(aValue) do
  if (Ord(aValue[i]) in [32, 40..58]) or (Ord(aValue[i]) >= 65)then
   sTmp := Concat(sTmp, aValue[i])
  else
  begin
   case aValue[i] of
    //' ' : sTmp := Concat(sTmp, '&nbsp;');    // space
    '<' : sTmp := Concat(sTmp, '&lt;');   // <
    '>' : sTmp := Concat(sTmp, '&gt;');   // >
    '&' : sTmp := Concat(sTmp, '&amp;');  // &
    '"' : sTmp := Concat(sTmp, '&quot;');  // "
    '''' : sTmp := Concat(sTmp, '&apos;');  // '
   else
    sTmp := Concat(sTmp, '&#' + IntToStr(Ord(aValue[i])) + ';');
  end;
 end;
 Result := sTmp;
end;

class function TvmsHtmlLib.ColorToHtml(aColor: TColor): string;
var
 nRGB: TColorRef;
begin
 nRGB  := ColorToRGB(aColor);
 Result := Format('#%.2x%.2x%.2x', [GetRValue(nRGB), GetGValue(nRGB), GetBValue(nRGB)]);
end;

class procedure TvmsHtmlLib.SetBorderStyle(var aWebBrowser: TWebBrowser; aBorderStyle: string);
var
 iDocument : IHTMLDocument2;
 iElement : IHTMLElement;
begin
 iDocument := aWebBrowser.Document as IHTMLDocument2;
 if Assigned(iDocument) then
 begin
  iElement := iDocument.Body;
  if (iElement <> nil) then
   iElement.Style.BorderStyle := aBorderStyle;
 end;
end;

class procedure TvmsHtmlLib.SaveHTMLSourceToFile(var aWebBrowser: TWebBrowser; const aFileName: string);
var
 iPersistStream : IPersistStreamInit;
 iStreamAdapter : IStream;
 loFileStream  : TFileStream;
 nSaveResult  : HRESULT;
begin
 iPersistStream := aWebBrowser.Document as IPersistStreamInit;
 loFileStream  := TFileStream.Create(aFileName, fmCreate);
 try
  iStreamAdapter := TStreamAdapter.Create(loFileStream, soReference) as IStream;
  nSaveResult  := iPersistStream.Save(iStreamAdapter, True);
 finally
  loFileStream.Free;
 end;
end;

class procedure TvmsHtmlLib.SetBorderColor(var aWebBrowser: TWebBrowser; aBorderColor: TColor);
var
 iDocument : IHTMLDocument2;
 iElement : IHTMLElement;
begin
 iDocument := aWebBrowser.Document as IHTMLDocument2;
 if Assigned(iDocument) then
 begin
  iElement := iDocument.Body;
  if (iElement <> nil) then
   iElement.Style.BorderColor := ColorToHtml(aBorderColor);
 end;
end;

class function TvmsHtmlLib.SqlToHtml(const aSqlText: string): string;
const
 C_COMMENTS_PATTERN = '(?is)((/\*.*?\*/)|(--.*?\n))';
 C_LEXEM_PATTERN = '(?i)(' +
  '\bAGGREGATE\b|\bALL\b|\bALTER\b|\bAND\b|\bANY\b|\bAS\b|\bASC\b|\bAVG\b|\bBEFORE\b|\bBEGIN\b|' +
  '\bBETWEEN\b|\bBULK\b|\bBY\b|\bCASE\b|\bCAST\b|\bCHAR\b|\bCHECK\b|\bCOLLECT\b|\bCOMMENT\b|' +
  '\bCOMMIT\b|\bCOUNT\b|\bCURRENT\b|\bCURRENT_USER\b|\bCURSOR\b|\bDATE\b\bDAY\b|\bDEC\b|' +
  '\bDECIMAL\b|\bDECLARE\b|\bDEFAULT\b|\bDELETE\b|\bDESC\b|\bDISTINCT\b|\bEACH\b|\bELSE\b|' +
  '\bELSIF\b|\bEND\b|\bEXCEPTION\b|\bEXECUTE\b|\bEXISTS\b|\bFALSE\b|\bFETCH\b|\bFIRST\b|' +
  '\bFOR\b|\bFORALL\b|\bFOUND\b|\bFROM\b|\bFULL\b|\bFUNCTION\b|\bGROUPING\b|\bHAVING\b|\bIF\b|' +
  '\bIN\b|\bINNER\b|\bINSERT\b|\bINTEGER\b|\bINTERSECT\b|\bINTERVAL\b|\bINTO\b|\bIS\b|\bJOIN\b|' +
  '\bLAST\b|\bLEFT\b|\bLEVEL\b|\bLIKE\b|\bLOOP\b|\bMAX\b|\bMIN\b|\bMONTH\b|\bNEXT\b|\bNEXTVAL\b|' +
  '\bNOT\b|\bNOTFOUND\b|\bNOWAIT\b|\bNULL\b|\bNULLS\b|\bNUMBER\b|\bNUMERIC\b|\bOF\b|\bOLD\b|' +
  '\bON\b|\bOR\b|\bORDER\b|\bOUT\b|\bOUTER\b|\bPLS_INTEGER\b|\bPOSITIVE\b|\bPRIOR\b|\bPROCEDURE\b|' +
  '\bRAISE\b|\bRANGE\b|\bRAW\b|\bREPLACE\b|\bRESULT\b|\bRETURN\b|\bRIGHT\b|\bROLLBACK\b|\bROW\b| ' +
  '\bROWCOUNT\b|\bROWID\b|\bROWTYPE\b|\bSELECT\b|\bSELF\b|\bSET\b|\bSETS\b|\bSTRING\b|\bSUBTYPE\b|' +
  '\bSUM\b|\bSYSDATE\b|\bTABLE\b|\bTHEN\b|\bTIME\b|\bTIMESTAMP\b|\bTO\b|\bTRANSACTION\b|' +
  '\bTRIGGER\b|\bTRIM\b|\bTRUE\b|\bTYPE\b|\bUNDER\b|\bUNION\b|\bUNIQUE\b|\bUPDATE\b|\bUROWID\b|' +
  '\bUSE\b|\bUSER\b|\bUSING\b|\bVALUE\b|\bVALUES\b|\bVARCHAR\b|\bVARCHAR2\b|\bVARIABLE\b|\bWHEN\b|' +
  '\bWHERE\b|\bWHILE\b|\bWITH\b|\bXOR\b|\bYEAR\b)';
begin
  Result := TRegEx.Replace(aSqlText, C_LEXEM_PATTERN, '<b>$1</b>');
  Result := TRegEx.Replace(Result, C_COMMENTS_PATTERN, '<font color="DarkCyan">$1</font>');
end;

class function TvmsHtmlLib.GetTableTag(aColumns: Variant; aTableCaption: string = ''): string;
const
 C_TABLE_TAG = '<TABLE width="100&#37;" border="1" bordercolor="gray" cols="%d" cellspacing="0" cellpadding="2">';
var
 i      : Integer;
 nArrayBound : Byte;
 sTableTag  : string;
 sTrTag   : string;
begin
 if VarIsArray(aColumns) then
 begin
  nArrayBound := VarArrayHighBound(aColumns, 1);
  sTableTag  := Format(C_TABLE_TAG, [nArrayBound]);
  if (aTableCaption <> '') then
   sTableTag := Concat(sTableTag, '<CAPTION>', aTableCaption, '</CAPTION>');
  sTrTag := '<THEAD><TR bgcolor="#85ACE3">';
  for i := VarArrayLowBound(aColumns, 1) to nArrayBound do
   sTrTag := Concat(sTrTag, '<TH>', VarToStr(aColumns[i]), '</TH>');
  sTrTag := Concat(sTrTag, '</TR></THEAD>');
 end
 else
 begin
  sTableTag := Format(C_TABLE_TAG, [1]);
  if (aTableCaption <> '') then
   sTableTag := Concat(sTableTag, '<CAPTION>', aTableCaption, '</CAPTION>');
  sTrTag  := Concat('<THEAD><TR bgcolor="#85ACE3"><TH>', VarToStr(aColumns), '</TH></TR></THEAD>')
 end;
 Result := Concat(sTableTag, sTrTag);
end;

class function TvmsHtmlLib.GetSpoilerTag(aCaption, aText: string): string;
begin
 if (Trim(aText) <> '') then
  Result := Concat(
          '<td class="msgBody">',
           '<table width="96%" border="0" bgcolor="#c0c0c0" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border:solid 1px #888888;margin:10px">',
            '<tr>',
             '<td>',
              '<span style="font-family:monospace;padding:1px;cursor:pointer;background-color:#E8E8E8;border:1px solid #888888;txt-align:center;" ', 'onclick="var el=this.parentNode.parentNode.parentNode.rows[1]; el.style.display=el.style.display==''none''?'''':''none'';this.innerHTML=this.innerHTML==''+''?''-'':''+'';">+</span> ',
              aCaption,
             '</td>',
            '</tr>',
            '<tr style="display:none">',
             '<td bgcolor="#E8E8E8">',
              aText,
             '</td>',
           '</tr>',
          '</table>',
          '</td>');
end;

class function TvmsHtmlLib.GetSrcSQLTag(aCaption, aText: string): string;
begin
 if (Trim(aText) <> '') then
  Result := Concat(
           '<table width="96%" border="0" bgcolor="#c0c0c0" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border:solid 1px #888888; margin :10px">',
            '<tr height="1">',
             '<td>',
              aCaption,
             '</td>',
            '</tr>',
            '<tr>',
             '<td bgcolor="#E8E8E8"><pre>',
              SqlToHtml(aText),
             '</pre></td>',
           '</tr>',
          '</table>');
end;

class function TvmsHtmlLib.GetTableLineTag(aLineText: Variant): string;
var
 i   : Integer;
 sTrTag : string;
begin
 if VarIsArray(aLineText) then
 begin
  sTrTag := '<TR>';
  for i := VarArrayLowBound(aLineText, 1) to VarArrayHighBound(aLineText, 1) do
   sTrTag := Concat(sTrTag, '<TD>', VarToStr(aLineText[i]), '</TD>');
  sTrTag := Concat(sTrTag, '</TR>');
 end
 else
  sTrTag := Concat('<TR><TD>', VarToStr(aLineText), '</TD></TR>');
 Result := sTrTag;
end;

end.

Скачати файл vmsHtmlLib.pas

Немає коментарів :

Дописати коментар