середу, 2 жовтня 2013 р.

Бібліотека, що містить процедури та функції, які повертають локальну системну інформацію

Для повсякденної роботи більшості програм необхідна інформація про системне оточення. Така як, наприклад, шлях до темпової директорії чи версію операційної системи. В наведеному модулі зібрано процедури та функції, що полегшують отримання цієї інформації.


{*******************************************************************************}
{                                        }
{       модуль vmsLocalInformation                    }
{         v.3.0.0.20                          }
{       створено 22/06/2009                        }
{                                        }
{  Модуль містить процедури та функції, що повертають локальну системну    }
{ інформацію                                  }
{                                        }
{*******************************************************************************}

unit vmsLocalInformation;

interface

uses
 Windows, WideStrUtils, SysUtils, SHFolder, ComObj, ActiveX, WinSock, Registry;

type
 TLocalInformation = class(TObject)
  {
  Description:
   Повертає повний шлях до каталогів по ідентифікатору
   \All Users\Application Data
   \Program Files\
   \Program Files\Common\
   \My Pictures\
   ...
  Parameters:
   aFolder: константа, що визначає каталог, описана в SHFolder.pas з префіксом CSIDL_
   }
  class function GetSpecialFolderPath(aFolder: integer): string;
  {
  Description:
   Повертає системну інформацію;
  Parameters:
   aFlag: константа, описана в Windows.pas з префіксом LOCALE_
   }
  class function GetLocaleInformation(aFlag: Integer): string;
  {
  Description:
   Повертає системну кодову сторінку
   }
  class function GetSystemCodePage: integer;
  {
  Description:
   Повертає серійний номер логічного диска
  Parameters:
   aLetterDrive: літера диску, наприклад C:, D:
   }
  class function GetDriveSerialNumber(aLetterDrive: PChar): string;
  {
  Description:
   Повертає шлях до системного каталогу System32
   }
  class function GetDirSystem32: string;
  {
  Description:
   Повертає шлях до каталогу Windows
   }
  class function GetDirWindows: string;
  {
  Description:
   Повертає шлях до темпового каталогу
   }
  class function GetDirTemp: string;
  {
  Description:
   Повертає повний шлях до тимчасового файлу
   }
  class function GetFileTemp(aExtension: string = ''; aPrefix: string = ''): string;
  {
  Description:
   Повертає інформацію, чи зареєстровано OLE-об'єкт, наприклад 'Excel.Application'
   }
  class function IsOLEObjectInstalled(aName: string): boolean;
  {
  Description:
   Повертає версію Windows
   }
  class function GetWindowsVersion: string;
  {
  Description:
   Повертає користувача Windows
   }
  class function GetUserFromWindows: string;
  {
  Description:
   Повертає IP-адресу і домен
   }
  class procedure GetLocalIPAddressName(var aIP, aDomain: string);
  {
  Description:
   Повертає версію InternetExplorer
   }
  class function GetIEVersion: string;
 end;

implementation

class function TLocalInformation.GetLocaleInformation(aFlag: Integer): string;
var
 pcLCA: array[0..20] of Char;
begin
 if GetLocaleInfo(LOCALE_USER_DEFAULT, aFlag, pcLCA, 19) <= 0 then
  pcLCA[0] := #0;
 Result := pcLCA;
end;

class procedure TLocalInformation.GetLocalIPAddressName(var aIP, aDomain: string);
var
 WSAData : TWSAData;
 p    : PHostEnt;
 sName  : array [0..$FF] of AnsiChar;
begin
 WSAStartup($0101, WSAData);
 GetHostName(@sName, $FF);
 p := GetHostByName(@sName);

 aIP   := inet_ntoa(PInAddr(p.h_addr_list^)^);
 aDomain := sName;

 WSACleanup;
end;

class function TLocalInformation.GetSpecialFolderPath(aFolder: Integer): string;
const
 SHGFP_TYPE_CURRENT = 0;
var
 path: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
 if SUCCEEDED(SHGetFolderPath(0, aFolder, 0, SHGFP_TYPE_CURRENT, @path[0])) then
  Result := path
 else
  Result := '';
 if (Length(Result) > 0) and (Result[Length(Result)] <> '\') then
  Result := Result + '\';
end;

class function TLocalInformation.GetSystemCodePage: Integer;
begin
 result := StrToInt(GetLocaleInformation(LOCALE_IDEFAULTANSICODEPAGE));
end;

class function TLocalInformation.GetDirWindows: string;
var
 A: array[0..144] of Char;
begin
 GetWindowsDirectory(A, sizeof(A));
 result := StrPas(A) + '\';
end;

class function TLocalInformation.GetDirSystem32: string;
var
 A: array[0..144] of Char;
begin
 GetSystemDirectory(A, sizeof(A));
 result := StrPas(A) + '\';
end;

class function TLocalInformation.GetDirTemp: string;
var
 sTemp: PAnsiChar;
begin
 Result := GetEnvironmentVariable('TEMP');
 if (Result = '') then
  Result := GetEnvironmentVariable('TMP');
 if (Result = '') then
 begin
  GetMem(sTemp, 255);
  GetTempPathA(255, sTemp);
  try
   if (sTemp <> '') then
    Result := sTemp;
  finally
   FreeMem(sTemp);
  end;
 end;
 if (Length(Result) > 0) then
  Result := IncludeTrailingPathDelimiter(Result);
end;

class function TLocalInformation.GetFileTemp(aExtension: string = ''; aPrefix: string = ''): string;
begin
 Result := Concat(GetDirTemp, aPrefix, IntToHex(StrToInt(FormatDateTime('hhmmsszzz', Time)), 8), '.tmp');
 if (aExtension <> '') then
 begin
  if (aExtension[1] <> '.') then
   aExtension := Concat('.', aExtension);
  Result := ChangeFileExt(Result, aExtension);
 end;
end;

class function TLocalInformation.GetDriveSerialNumber(aLetterDrive: PChar): string;
var
 DW      : DWord;
 FileSystem  : array[0..$FF] of Char;
 SerialNumber : DWord;
 SysFlags   : DWord;
 VolumeLabel : array[0..$FF] of Char;
begin
 GetVolumeInformation(aLetterDrive,
            VolumeLabel,
            SizeOf(VolumeLabel),
            @SerialNumber,
            DW,
            SysFlags,
            FileSystem,
            SizeOf(FileSystem));
 Result := IntToStr(SerialNumber);
end;

class function TLocalInformation.IsOLEObjectInstalled(aName: string): boolean;
var
 ClassID : TCLSID;
 Rez   : HRESULT;
begin
 Rez := CLSIDFromProgID(PWideChar(WideString(aName)), ClassID);
 if Rez = S_OK then
  Result := True
 else
  Result := False;
end;

class function TLocalInformation.GetWindowsVersion: string;
begin
 Result := TOSVersion.ToString;
end;

class function TLocalInformation.GetUserFromWindows: string;
var
 sUserName  : string;
 sUserNameLen : Dword;
begin
 sUserNameLen := 255;
 SetLength(sUserName, sUserNameLen);
 if GetUserName(PChar(sUserName), sUserNameLen) then
  Result := Copy(sUserName,1,sUserNameLen - 1)
 else
  Result := 'Unknown';
end;

class function TLocalInformation.GetIEVersion: string;
var
 loReg: TRegistry;
begin
 loReg := TRegistry.Create;
 try
  loReg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
  loReg.OpenKey('Software\Microsoft\Internet Explorer', False);
  try
   Result := loReg.ReadString('Version');
  except
   Result := '';
  end;
  loReg.CloseKey;
 finally
  FreeAndNil(loReg);
 end;
end;

end.


Завантажити файл

В заголовку бібліотеки всі функції описано в коментарях, нема додаткової потреби в поясненнях.
Приклад використання:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 sIP : string;
 sName: string;
 sText: string;
begin
 TLocalInformation.GetLocalIPAddressName(sIP, sName);
 sText := Concat('GetDirSystem32 - ', TLocalInformation.GetDirSystem32, sLineBreak,
         'GetDirTemp - ', TLocalInformation.GetDirTemp, sLineBreak,
         'GetDriveSerialNumber - ', TLocalInformation.GetDriveSerialNumber('C:'), sLineBreak,
         'GetFileTemp - ', TLocalInformation.GetFileTemp, sLineBreak,
         'GetSystemCodePage - ', IntToStr(TLocalInformation.GetSystemCodePage), sLineBreak,
         'GetUserFromWindows - ', TLocalInformation.GetUserFromWindows, sLineBreak,
         'GetWindowsVersion - ', TLocalInformation.GetWindowsVersion, sLineBreak,
         'Host - ', sName, sLineBreak,
         'IP-address - ', sIP);
 Application.MessageBox(PWideChar(sText), 'Local Information');
end;

Немає коментарів :

Дописати коментар